Energiantuottaja on osa kiertotaloutta

Kierrätyspolttoaineiden käyttöä energiantuotannossa, tuhkan uusiokäyttöä maarakentamisessa, pyrkimystä jätteettömään energiantuotantoon. Siinä esimerkkejä energiantuottajan toimista osana kiertotaloutta.

Rauman Biovoima Oy, Pohjolan Voiman tytäryritys, hyödyntää kierrätyspolttoainetta käytetään yhtenä polttoaineista voimalaitoksellaan. Kierrätyspolttoainetta hyödynnetään myös kolmessa muussa Pohjolan Voiman voimalaitoksessa. Kierrätyspolttoainetta käyttävät  Hämeenkyrön Voima, Porin Prosessivoima ja Alholmens Kraft Pietarsaaressa.

Kierrätyspolttoaine tarkoittaa kaupan ja teollisuuden erilliskerätystä energiajätteestä polttokelpoiseksi käsiteltyä ainesta. Käytännössä se on esimerkiksi paperia, pahvia, muovia ja rakennusten purkupuuta, jonka kierrätyspolttoaineen toimittaja silppuaa pieneksi. Biojätettä kierrätyspolttoaine ei sisällä.

Kierrätyspolttoaine korvaa osan muusta polttoaineesta

Kierrätyspolttoaineella korvataan rinnakkaispolttolaitoksissa osa muusta polttoaineesta. Kiertotalouden kannalta järkevää on, että energiajätettä voidaan hyödyntää vielä energialähteenä silloin, kun sillä sitä ei voida hyödyntää muuten. Kierrätyspolttoaineen käyttö myös vähentää voimalaitosten kokonaispäästöjä entisestään.

Huomiota polttoaineiden kuljetusketjuun

Pohjolan Voima auditoi säännöllisesti polttoainetoimittajiaan varmistaakseen, että yhtiön polttoaineketju toimii vastuullisesti.  Vuonna 2017 on auditoitu myös kierrätyspolttoaineen toimittajan toimintaa.

Auditoinneissa on tänä vuonna kiinnitetty huomiota erityisesti toimitusten kuljetusketjuun. Millaisia matkoja kierrätyspolttoainetta kuljetetaan voimalaitokselle? Millaisella kalustolla?

Sivutuotteet hyödynnetään tehokkaasti

Sähkön ja lämmön tuotannossa polttolaitoksilla syntyy lentotuhkaa, pohjatuhkaa ja osassa laitoksista myös kipsiä. Näille sivutuotteille on haettu hyötykäyttöä jo vuosia, ja siinä on onnistuttu hyvin.

Esimerkiksi vuonna 2016 Pohjolan Voiman voimalaitoksilla syntyvistä sivutuotteista käytettiin hyödyksi yli 95 % – ja sitä edellisenä vuonna yli 166 %. Yli sadan prosentin osuus johtuu siitä, että joinain vuosina tuhkaa  käytetään myös välivarastosta.

Tavoitteena täysin jätteetön energiantuotanto

Rauman Biovoima on edelläkävijä sivutuotteiden hyödyntämisessä. Sen tavoitteena on täysin jätteetön energiantuotanto.

Yhtiö on mukana osarahoittajana EU:n komission tukemassa Circwaste-hankkeessa, jossa edistetään teollisuuden ja kotitalouksien jätteiden kierrätystä. Rauman Biovoima osallistuu Lounais-Suomen aluehankkeeseen, jossa voimalaitoksella syntyvää tuhkaa käytetään Sampaanalanlahden rakentamisessa.

Tuhkaa hyödynnetään sekä kentän täyttämisessä että pintarakenteissa. Sampaanalanlahti on ensimmäinen tämän mittakaavan projekti Suomessa.

Tuhkan hyötykäytössä paljon järkeä

Tuhkan käyttö säästää kaatopaikka- ja kuljetuskustannuksia sekä vähentää sitä kautta energiankäyttöä ja päästöjä. Lisäksi tuhkan hyötykäytöllä korvataan merkittävästi neitseellisen kiviaineksen käyttöä.

Merkittäviä ympäristövaikutuksia saadaan, kun kentän rakentamisessa sidosaineena käytetään tuhkaa sementin sijasta. Hiilidioksidipäästöt pienenevät. Energiantuotannon sivutuotteena syntyvää tuhkaa toivotaankin voitavan hyödyntää betonin sidosaineena tai korvaajana myös muussa rakentamisessa.

Lisätietoja: Timo Pitkänen, toimitusjohtaja, Rauman Biovoima Oy, puh. 020 414 3611